POLITYKA RODO

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, uprzejmie informujemy Państwa że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu domowego, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail jest Mateusz Szmyd prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szmyd Mateusz Greenwave w Staniewicach 21; 76-113 Postomino, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 4990418320, REGON 281337300 (dalej: „Administrator”),
  2. z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych,
  3. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 będą przetwarzane w celu wykonania umowy w zakresie obsługi prawnej, której są Państwo stroną lub w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia kolejnej umowy na Państwa żądanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  4. odbiorcami Państwa danych osobowych wskazanych w pkt 1 w niezbędnym zakresie będą osoby prawne, osoby fizyczne, urzędy, sądy, organy egzekucyjne i inne instytucje przed którymi Administrator będzie umocowany do działania w Państwa imieniu i na Państwa rzecz, a także przed którymi Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji wyłącznie w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego,
  5. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 nie będą przekazywane do państwa spoza UE,
  6. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 będą przechowywane i przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy i przedawnienia roszczeń z nich wynikających oraz w niezbędnym zakresie przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji danych,
  7. mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych wskazanych w pkt 1 oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania, z tym zastrzeżeniem, że żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych skutkować może rozwiązaniem zawartej umowy,
  8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora dotyczących Państwa danych osobowych wskazanych w pkt 1 narusza przepisy RODO,
  9. Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).
O NAS

Nowo powstały Ośrodek Wypoczynkowy w Rusinowie. Zlokalizowany w spokojnym i urokliwym, zielonym otoczeniu. Od morza oddzielony pasem nadmorskiego lasu… Komfortowe domki w wyjątkowym mikroklimacie, nieopodal jeziora Kopań oraz Wicko

DANE KONTAKTOWE

  +48 793 071 752
  info@domkipozdrowie.pl

  

LOKALIZACJA

ul. Smoka Wawelskiego 11,
76-113 Postomino

Call Now ButtonZadzwoń